Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. SER Brabant brengt gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de provincie Noord-Brabant over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant.

Wobine Buijs-Glaudemans

Voorzitter Sinds 2011 burgemeester van de gemeente Oss. Daarvoor heeft ze een carrière doorlopen als directielid bij de provincie Noord-Brabant en als directeur van de Academie voor marketing en business management aan de Avans Hogeschool. In 2018 is ze door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste Lokaal Bestuurder.

Karin van Steensel

Secretaris Karin is een ervaren onderzoeker en adviseur. Nadat zij theologie en geschiedenis studeerde aan de Universiteit Utrecht, werkte zij bij denktanks, consultancybedrijven, een marktonderzoekbureau én als zelfstandig onderzoeker/adviseur, voor ze aan de slag ging als beleidsadviseur bij BrabantAdvies. Dat ze bij BrabantAdvies kennis uit verschillende werkvelden kan helpen integreren tot samenhangende adviezen die bijdragen aan Brabant, motiveert haar enorm. In haar vrije tijd leest, schaakt en reist Karin graag, bij voorkeur met haar geweldige zoons. Karin is eveneens secretaris van SER Brabant.

Marian Thunnissen

Marian Thunnissen is bijzonder hoogleraar Leven Lang Ontwikkelen met en in het hoger onderwijs aan de Universiteit Utrecht, en lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties is de rode draad in Marians loopbaan. De laatste 15 jaar doet Marian onderzoek naar het ontwikkelen en benutten van talent, en de rol van werkgevers en van samenwerkingspartners in de regio daarbij. Marian vindt het belangrijk een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en om juist met kennis en resultaten uit onderzoek een bijdrage te leveren aan de vraagstukken waar werkgevers en arbeidsmarktregio’s mee worstelen.

Henri van Mil

Als onafhankelijk deskundige digitalisering en startups/scale-ups is Henri overtuigd dat digitale innovaties een steeds belangrijkere bijdrage leveren aan de complexe uitdagingen en transities waar we in Brabant voor staan. Technologie als ‘driver for change’. Behalve technologie zal nieuw ondernemerschap een essentiële rol spelen bij het realiseren van de transities. Jonge snelgroeiende startups en scale-ups zijn de grote veranderaars voor de toekomst. Henri zal zich er daarom maximaal voor inzetten dat niet alleen digitalisering maar ook de kracht van startups en scale-ups vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van beleid.

Jeroen Bruinsma

Vertegenwoordiger FNV. Namens de FNV verzorg ik de bestuurlijke vertegenwoordiging in vier arbeidsmarktregio’s in Brabant (werkcentra). Daarnaast ben ik bestuurder van het lokale netwerk in Midden-Brabant. Dat betreft vooral begeleiding van en samenwerking met (kader)leden en hen informeren over actuele arbeids(markt)- en sociale vraagstukken. Daarvoor ben ik bestuurder/onderhandelaar geweest in verschillende sectoren. Ik zie het als mijn taak binnen de SER Brabant om samen met de overlegpartners te komen tot duurzame, toekomstbestendige adviezen voor een goed functionerende leef- en arbeidsomgeving in Brabant. Daarbij kan ik nuttig gebruik maken van de kennis en kunde van al onze leden en vakbondscollega’s in Brabant. Die komen uit alle sectoren van onze economie, maar ook de gepensioneerden en (niet-)uitkeringsgerechtigden zijn vertegenwoordigd. Dat maakt voor mij een integrale belangenafweging voor alle adviezen, heel belangrijk. Iedereen verdient mogelijkheden in zijn (verdere) ontwikkeling.

Dees Melsen

Deskundige economie en ruimte.Dees Melsen (35) is sinds 2021 wethouder in de gemeente Oosterhout met o.a. economie, stedelijke ontwikkeling, wonen en financiën in portefeuille. Met zijn achtergrond als planoloog, en ervaring binnen bedrijfsleven en overheid, zoekt hij naar ruimtelijk-economische kansen. Dit vanuit de triple helix (ondernemers – onderwijs – overheid). Met zijn gemeentelijk inzicht en regionale kennis vanuit West-Brabant levert hij een bijdrage aan de SER Brabant.

Jos van Kessel

Als voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College zet Jos van Kessel zich in voor de kwaliteit van het beroepsonderwijs, het stimuleren van de talentontwikkeling en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Altijd gericht op een verbinding met alle betrokkenen en in een open dialoog. Vanuit de SER Brabant zal Jos van Kessel zijn ervaring en inzichten inzetten om een bijdrage te leveren aan een beleid dat de economische groei stimuleert, sociale inclusie bevordert en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

John Blankendaal

John Blankendaal is directeur van Brainport Industries, een samenwerkingsverband van 125 toeleveranciers in Eindhoven. Hij leidt de coöperatie met een focus op het creëren van een toekomstbestendig, internationaal concurrerend, innovatief, duurzaam en maatschappelijk relevant toelevernetwerk. Blankendaal heeft uitgebreide ervaring in het verbinden van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, wat heeft bijgedragen aan economische stimulering in en buiten Brabant. Als lid van SER Brabant wil hij zich inzetten voor de versterking van de provincie Noord-Brabant.

Arna Arnautovic

Ik ben Arna Arnautovic, 42 jaar en sinds 2019 werkzaam bij Avans Hogeschool. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Vught. De rode draad in mijn werk is het stimuleren en aan elkaar verbinden van innovatie, ondernemerschap en kennisvalorisatie. In de afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende rollen en functies hier invulling aan gegeven. Sinds 2019 werk ik bij Avans Hogeschool; eerst als MT-lid bij het Avans Ondernemerscentrum en sinds 1 juni 2022 ben ik de kwartiermaker bij het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. Vanuit deze functie bouw ik mee aan een kennisinstelling waarin praktijkgericht onderzoek, in samenwerking met het onderwijs en onze samenwerkingspartners, centraal staat.

Huub Verbeek

Vertegenwoordiger CNV. Vanuit mijn waarden- en normenpatroon wil ik graag coöperatief en zo mogelijk innovatief bijdragen aan een zo rechtvaardig en evenwichtig mogelijk sociaal- en economisch beleid in Brabant. Speciale en niet aflatende aandacht blijft bij mij uitgaan naar degenen die te maken hebben c.q. krijgen met een bepaalde vorm van armoede en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

Remco Beekers

Vertegenwoordiger ZLTO. Als lid van het ZLTO-bestuur begaan met de portefeuilles onderwijs, arbeid en werkgeverschap. Dit maakt hem niet alleen goed thuis in de agrarische wereld, ook op het bredere vlak van bedrijfsvoering en educatie (met ervaring als docent) weet hij mee te praten. In het dagelijks leven is hij boomkweker. Zet zijn inzichten in beleid en praktijk graag in voor de platformfunctie van de SER en de advisering van BrabantAdvies.

Ellen Kroese

Vertegenwoordiger VNO-NCW Brabant Zeeland. Als directeur van deze organisatie richt zij zich op het versterken van het ondernemersklimaat in de regio. Zij weet wat er bij ondernemers in diverse sectoren speelt en biedt hen via de vereniging een platform waar zij kennis met elkaar en anderen kunnen delen. Deze informatie komt goed van pas in adviezen van BrabantAdvies. Ze hecht eraan om tot concrete resultaten te komen, met positief effect voor ondernemers, inwoners en andere partijen in Brabant.