Reflectie op ‘Kiezen voor kwaliteit’

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies.

BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten.

Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, geeft BrabantAdvies enkele noties mee die van betekenis kunnen zijn voor de uitwerking van beleid door de provincie:

  • De inzet op de maatschappelijke transities vraagt om netwerkkracht en om een gezaghebbende bijdrage van de provincie hierin. Vernieuwende vormen van samenwerking, ook met betrokkenheid van inwoners, zijn gewenst. Bovendien zullen er bij transities ook verliezers zijn omdat er moet worden afgebouwd en uitgefaseerd. Ook dat vraagt aandacht;
  • Het akkoord geeft ruimte aan maatwerk. Tijdens de uitwerking en uitvoering is daarom ook het bewaken van samenhang relevant; welke doelen wil het bestuur gaan realiseren en hoe draagt het maatwerk hier aan bij? Hoe wordt gekozen als belangen onverenigbaar zijn?
  • Van sommige vraagstukken is de urgentie in Brabant steviger dan in andere provincies. Dit kan een aanleiding zijn om juist op deze thema’s ook nationaal of internationaal het verschil te maken. Denk aan bodem en water, of de landbouw- en voedselstrategie;
  • Kiezen voor kwaliteit betekent vaak ook kanteling van bestaande praktijken. Dit vraagt om scherpe agendering, vaak op de tafels waar de provincie één van de partners is.
  • Aandacht voor gezondheid en kwaliteit van (samen)leven zou een rode draad moeten zijn in de uitwerking en uitvoering van beleid.

BrabantAdvies ziet in het Bestuursakkoord uiteraard een mooie aanleiding om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan over de inhoudelijke invulling van de advisering tijdens de komende bestuursperiode.

Klik hier voor de reflectie van BrabantAdvies.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.