Peloton

‘Als we elkaar willen vinden, moeten we met elkaar de verandering in en moeten we allemaal bereid zijn om iets los te laten om het doel te bereiken’. Deze uitspraak bracht een van de deelnemers meteen bij de start in op onze stakeholdersessie ‘De toekomst van natuurinclusieve landbouw in een veranderend speelveld’. Wat ons betreft een prikkelende opmaat naar een vruchtbare sessie over kansen en belemmeringen voor de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in Brabant. Alhoewel veel ondernemers zien dat natuurinclusief een ontwikkeling is die doorzet, is de realisatie ervan nog een uitdaging. Belangrijke vraag die voorlag tijdens de sessie: de willing coalition zit hier aan tafel. Maar hoe krijgen we het peloton mee in de transitie naar duurzaamheid?

Regie naar je toetrekken in plaats van wachten op overheidsbeleid

Een greep uit de punten die zijn ingebracht:

  • Het is nodig om vanuit welzijn en gezondheid fundamenteel anders te kijken naar hoe je niet zozeer het landbouwsysteem maar vooral het voedselsysteem vormgeeft.
  • Bestaanszekerheid is en blijft vooralsnog een belangrijk obstakel voor doorontwikkeling (niet: omschakeling) van agrarische bedrijven. ‘Als je rood staat kun je geen groen denken’.
  • We moeten naar doelsturing toe en ondernemers de ruimte laten te ondernemen, anders verzanden we in regelingen waarmee we de doelen niet behalen.
  • Duidelijkheid in de vorm van regels kan ontwikkeling van oplossingen stimuleren.
  • Maak van een 8 een 7. Niet op alle aspecten kan even goed worden gescoord. De drempel voor ondernemers rondom natuurgebieden om natuurinclusief te boeren moet naar beneden.
  • Stuur als overheid op die partijen die de ‘macht’ hebben in de keten. Tegelijkertijd moeten boeren slimmer nadenken hoe ze hun macht organiseren. Boeren kunnen zelf de regie nemen. Door samen te werken in collectieve aanpakken en te bekijken wat je zelf kunt betekenen voor de opgaven in het gebied, blijf je ook zelf aan het stuur. Daarmee kun je de impasse doorbreken. Geef als overheid ruimte hieraan, betrek de inzichten in beleid en geef de handvaten om gebiedsprocessen zo verder te brengen.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven kreeg het slotwoord en benadrukte blij te zijn met de signalen die pleiten voor verandering, maar vooral ook met de geluiden uit de sector dat ze als collectief met een plan willen komen. ‘Dat juich ik ook toe. Doe dat asjeblieft. Laat zien dat je er staat en dat je dat gezamenlijk gaat doen.’

Verslag

Natuurlijk kwam er tijdens de ochtend veel meer op tafel. Van de vraag of je natuurinclusieve landbouw wel of niet scherper moet definiëren, de rol van terreinbeherende organisaties, de financiële sector en ketenpartners tot de vraag waar je als provincie je instrumentarium in gaat zetten: Brabantbreed of in bepaalde gebieden dichtbij natuur? We zullen alle output nogmaals samenvatten in een verslag. We verwachten het advies met verslag in april 2014 aan te bieden aan de provincie.

Meer informatie over het advies Natuurinclusieve landbouw? Neem contact op met Kirsten Baken