Tempo en inzet nodig bij Brabantse Omgevings­verordening

De provincie is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsverordening. Een tussenstap is daarvoor een Interim Omgevingsverordening. Toewerken  naar een Omgevingsverordening is enorm ingrijpend en omvattend voor overheden, bedrijven en burgers. Hierbij worden de nu nog afzonderlijke domeinen van de leefomgeving, water, natuur, milieu, verkeer, ruimte, ontgrondingen en luchtvaart samengevoegd. Ook gaat dit gepaard met een grote verandering in manier van werken. Tegen deze achtergrond adviseert de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) aan het provinciebestuur de volgende punten.
  1. Zorg voor tempo en inzet als provincie en gemeenten zodat de Brabantse Omgevingsverordening op tijd klaar is wanneer de Omgevingswet begin 2021 in werking treedt.
  2. Oefen met de nieuwe werkwijze van de Omgevingsverordening, zoals het werken met meer beleidsruimte en meer maatwerk en leer van de ervaringen uit deze praktijken.
  3. Maak duidelijk hoe bij projecten afgewogen wordt. Op welke schaal (op locatie- of gebiedsniveau?) en wat is de rol hierbij van de gemeente, provincie en andere stakeholders?
  4. Maak als overheid noodzakelijke (ruimtelijke) keuzes als gevolg van urgente vraagstukken zoals klimaatverandering en stikstofproblematiek.

De PRL levert ook de komende tijd een bijdrage aan het tot stand komen van de Brabantse Omgevingsverordening.

Briefadvies (Interim) Omgevingsverordening

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.