Bouwstenen voor omgevingsvisie

In gesprek met team omgevingsvisie van provincie Noord-Brabant

Maak onderscheid tussen regio´s mogelijk, neem gezondheid als sturend principe, geef de Brabantse bodem een sleutelrol voor het inspelen op klimaatverandering, geef ruimte aan initiatieven in de Brabantse samenleving om zelf de leefomgeving vorm te geven. Dit zijn enkele bouwstenen die BrabantAdvies in een adviesgesprek op 28 juni over de omgevingsvisie aan provincie Noord-Brabant mee heeft gegeven.

Klik hier om de presentatie van BrabantAdvies van het adviesgesprek van 28 juni te downloaden.

Hoe zijn de bouwstenen tot stand gekomen?

De afgelopen maanden heeft BrabantAdvies vier thema’s voor de omgevingsvisie uitgewerkt; namelijk: 1) krimp en groei, 2) kwaliteit van samenleven, 3) klimaatadaptatie en 4) gezondheid en leefomgeving. Het zijn thema’s, elk met urgentie, en met kansen voor verbetering van die leefomgeving. Bij het uitdiepen van de thema’s zijn de leden van het netwerk van de vier raden en daarmee de verschillende domeinen van BrabantAdvies betrokken. Meerdere expertmeetings zijn georganiseerd en er is een werkbezoek aan West-Brabant gehouden.

Samenvatting per thema:

  • Krimp en groei: Het uitdragen van de positieve kant van krimpgebieden is van doorslaggevend belang. Het gaat hierbij om de kwaliteit van een gebied (de identiteit) in plaats van de kwantiteit (het bijbouwen van voorzieningen). Door krimpgebieden als onderdeel van een bredere regio te zien, kun je de kwaliteiten op een realistische manier in beeld brengen. Het Daily Urban System dient daarbij als basis.
  • Kwaliteit van samenleven: Vanuit het ruimtelijk domein letterlijk ruimte maken voor mensen. De fysieke leefomgeving is de plek waar mensen leven, wonen, werken, recreëren, anderen ontmoeten. Deze fysieke plek kan een thuisgevoel bieden. Het is van wezenlijk belang om te investeren in dit ‘thuis voelen’ in tijden van grote veranderingen in onze samenleving; tijden die de sociale veerkracht van mensen onder druk zetten.
  • Klimaatadaptatie: Klimaatverandering gaat een grote invloed hebben op onze leefomgeving. Beperking van de broeikasgasemissies (mitigatie) is hierbij essentieel. Daarnaast vraagt het inspelen op de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie) om een andere inrichting en beheer van onze fysieke leefomgeving. Hierbij is er een sleutelrol voor de bodem weggelegd. Kiezen voor het verbeteren van de kwaliteit van de bodem biedt veel kansen. Zo is er minder kans op wateroverlast en verdroging en zijn er minder risico´s bij de productie van voedsel. Een focus op de bodem, als basis voor het gebruik van ruimte, betekent gelijktijdig werken aan een groen en gevarieerd landschap en aan een duurzamere landbouw die minder last heeft van ziekten en plagen. Met andere woorden kansen om succesvol te werken aan een klimaatadaptiever Brabant.
  • Gezondheid en leefomgeving: Wil Brabant de winnaar van morgen zijn, die grote maatschappelijke uitdagingen en transities aan kan, dan dient het gezondheid als leidend principe te nemen. De omgevingsvisie biedt hiervoor kansen. Blijf enerzijds inzetten op gezondheidsbescherming en -bevordering, maar probeer ook de volgende stap naar een gezonde, duurzame, concurrerende leefomgeving te maken. Maak de verschuiving van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) en naar mens en maatschappij (MM). Zet mensen in hun kracht om gezonde keuzes te maken en zoek bij de inrichting van de ruimte naar slimme koppelingen met domeinen zoals milieu, mobiliteit, wonen en werken.

Planning:

Het gesprek op 28 juni was een tussenstap in het adviseren van de provincie over de Brabantse omgevingsvisie. Begin september 2017 worden de definitieve adviezen per thema verwacht.

Voor meer informatie:
Krimp en groei: Alwin Groen
Kwaliteit van samenleven: Roos Sohier
Klimaatadaptatie: Sjors Willems
Gezondheid en leefomgeving: Myrtille Verhagen