Kernpunten kiezen voor de Brabantse omgevingsvisie

Er is een provinciale Omgevingsvisie in de maak.

Dat is een spannend proces. Voor iedereen nieuw omdat vanuit de Omgevingswet gevraagd wordt een integrale visie op de omgeving te formuleren. Natuurlijk is het niet zo dat in het verleden nooit integraal is gedacht en gewerkt.
Maar voor het eerst ligt er ook een formele wet onder die ruim 40 ! wetten op milieu en ro vervangt.

Nou is integraal altijd een moeilijk begrip. Alles hangt natuurlijk met alles samen. Zeker in de ruimtelijke ordening en het milieu.
De samenleving slaat als het ware neer in de ruimte en die ruimte beïnvloedt weer het functioneren van die samenleving.
Maar de vraag is hoe krijg je daar zicht op en nog meer hoe kun je al die onderliggende processen coherent sturen in een gewenste richting.

En dat valt niet mee!

Het woord integraal heeft toch iets in zich van het doorzien van complexe processen en sturing daarvan.
En het verleden heeft talloze malen laten zien dat wij niet in staat zijn om integraal te sturen.
Helaas maar waar. De werkelijkheid is te complex en te onvoorspelbaar.
Wat zouden we wel kunnen doen?

Ik denk dat het een poging waard is om de volgende benadering te kiezen:

Kiezen van enkele kernpunten die je wil veranderen in de inrichting van de ruimte en het milieubeleid .
Niet de pretentie hebben over alles en nog wat beleid te formuleren maar je beperken tot enkele punten die je echt wil veranderen!
Laat ik een voorbeeld noemen.

In het streekplan van 1992 werd gekozen om onze unieke beekdalen te gaan beschermen en de natuurfunctie daarin te versterken.
Dat is een dragend principe geworden dat nog steeds een kernpunt vormt in het beleid en nog steeds in uitvoering is overigens.
Kiezen is verliezen, dus dat zal niet meevallen om tot een beperkt aantal sturende principes te komen.
Iedere Brabantse heilige wil zijn of haar kruisje ….

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving wil graag – samen met de Provinciale Raad Gezondheid en SER Brabant – aan dit proces een bijdrage leveren. Niet om al het goede ambtelijke voorwerk nog eens dunnetjes over te doen dan wel te becommentariëren maar door enkele stevige noties aan te reiken ten behoeve van het Provinciaal Bestuur en daarmee ook aan de Brabantse samenleving.

Pieter van Geel, Voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving